diO Kreatív - design orientált stratégiai tervezés

Adatvédelmi szabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat, hiszen szolgáltatásaink igénybevételével úgy vesszük, hogy Ön elfogadja felhasználási feltételeinket!

Legfőbb alapelveink:

A www.diokreativ.hu és a www.hotel-design.hu oldalak üzemeltetője a Lingel Design Kft.
A Lingel Design Kft. által üzemeltetett oldalak mindennemű megkülönböztetés nélkül bárki számára rendelkezésre állnak, használatuk a teljes díjmentesség és a szabad kommunikáció jegyében zajlik.
Az oldal bizonyos esetekben anonim módon rögzítheti a látogatás adatait. Ezekkel az adatokkal fokozzuk az oldal működésének hatékonyságát, elemezzük az aktuális trendeket és felügyeljük az oldalt.
A Lingel Design Kft. által működtetett weboldalak a felhasználók önszántukból beírt adatait tárolják.
A weboldalról küldött üzenetek felhasználói adatait a Lingel Design Kft. önszántából, harmadik félnek nem adja át, az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.
A rendszerünk védett külső támadásokkal szemben, azonban teljes körű garanciát nem tudunk vállalni az adatok hozzáférhetetlenségével kapcsolatban.
Böngészés közben weboldalunk sütiket (cookie) helyez el a Felhasználó számítógépén. A sütik apró információelemek, amelyeket a webböngésző a merevlemezen tárol. A böngészőben le lehet tiltani a sütik használatát (a böngésző súgó képernyője vagy használati utasítása ismerteti ennek módját), de ez csökkenti honlapunk működőképességét.
A www.diokreativ.hu és a www.hotel-design.hu domain nevek alatt elérhető weboldalakat a Lingel Design Kft (továbbiakban: Adatkezelő vagy Lingel Design) üzemelteti. Jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) a Lingel design által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.

A Lingel Design fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozat vagy a hozzá kapcsolódó oldalak bármely tartalmát, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályok változására, külön előzetes figyelmeztetés, és utólagos tájékoztatás nélkül megváltoztassa, illetve megszüntesse, figyelembe véve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat.

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1.1 A Lingel Design tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, nyilvánosságra nem hozzuk, és azokat csak saját, a Lingel Design tevékenységével kapcsolatosan, mértékben és ideig használjuk fel.

1.2 A Lingel Design adatvédelmi elveinek kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv).
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény

1.3 Használt fogalmak és azok értelmezése
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.

Az Avtv. jelenleg hatályos vonatkozó fogalmai és értelmezései

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2. Általános adatkezelési elvek

2.1 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Lingel Design . Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a tevékenysége iránt érdeklődők számára információt küldjön, a weboldalon keresztül információt biztosítson, és tanácsadást, szolgáltatásokat nyújtson.

2.3 Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel.

2.4 Fenntartjuk jogunkat, hogy látogatóinktól, felhasználóinktól és ügyfeleinktől gyűjtött, valamint adatbázisunk összetételére vonatkozó statisztikai – azaz személyes adatnak nem minősülő – adatokat adatvédelmi politikánknak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.

2.5 Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

2.6 Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

2.7 Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek ( a Weboldal látogatóinak) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, vagy az info@diokreativ.hu e-mailben az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

3. Levelezés

Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.

4. Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

4.1 Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@diokreativ.hu. Itt Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelme esetén részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.

4.2. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:

(a) ha az adatok kezelése jogellenes;
(b) ha Ön kéri;
(c) az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
(d) az adatkezelés célja megszűnt;
(e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

4. 3. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.

5. Linkek

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. A Lingel Design mindent elkövet, hogy csak olyan oldalakhoz biztosítsunk kapcsolatot, amelyek hasonlóan magas technikai és tartalmi követelményeknek tesznek eleget Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért azonban a Lingel Design nem vállal felelősséget.

Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politika kizárólag a Lingel Design által üzemeltetett oldalakra érvényesek.
Hatályos: 2018. április 19-től

6. Szerzői jogok és felhasználási feltételek:

A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a www.diokreativ.hu illetve a www.hotel-design.hu weblapokról, azt csak és kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi, a forrást megjelölve, a cikk teljes tartalmára mutató közvetlen linket helyez el a cikk alá.

Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, minden esetben jogi következményeket von maga után. Továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak az Lingel Design Kft előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A Lingel Design Kft. mindent megtesz azért, hogy a www.diokreativ.hu illetve a www.hotel-design.hu weboldalakon megjelenő információk naprakészek, pontosak és teljesek legyenek, de felelősséget nem vállalunk az oldalunkon szereplő információk felhasználásából eredő következményekért.

Az Lingel Design Kft. a weblapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az Lingel design Kft., mint szolgáltató, nem felelős a továbbított információért.

A www.diokreativ.hu illetve a www.hotel-design.hu weboldalak tartalmának szerzői jogával a Lingel Design Kft. rendelkezik. Az ettől eltérő jogállású tartalmakat minden esetben külön jelezzük.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.